Petak, 31.07.2020 | 17:55
IZVOR: kolektiv.me

Vlada CG: Odluke koje su donesene 30. jula bez održavanja sjednice

Vlada Crne Gore je danas, bez održavanja sjednice, a na osnovu pribavljene saglasnosti većine članova Vlade, donijela Program subvencionisanja zarada u cilju ublažavanja negativnih efekata epidemije novog koronavirusa kojim Vlada pruža podršku hiljadama privrednih društava i preduzetnika u kojima je više od 20.000 zaposlenih i stimuliše novo zapošljavanje kroz subvencionisanje zarada u periodu od šest mjeseci.
Foto: wikipedia

Mjerom, koja je predstavljena u okviru III paketa Vladinih socio-ekonomskih mjera, uređuje se davanje subvencija:

1. Preduzetnicima, mikro, malim i srednjim privrednim društvima čiji je rad zabranjen naredbama Ministarstva zdravlja u cilju suzbijanja širenja koronavirusa;

2. Preduzetnicima i privrednim društvima iz oblasti turističke privrede, čiji rad nije zabranjen, ali je u značajnoj mjeri smanjen obim aktivnosti kao posljedica pandemije koronavirusa;

3. Preduzetnicima, mikro, malim i srednjim privrednim društvima u djelatnostima ugostiteljstva, javnog prevoza putnika u drumskom saobraćaju i pomoćnih usluga u organizaciji događaja čije je održavanje zabranjeno;

4. Preduzetnicima i privrednim društvima čiji zaposleni koristi pravo na plaćeno odsustvo sa rada po osnovu čuvanja djeteta mlađeg od sedam godina koji, može, po zahtjevu, dobiti subvenciju dijela zarade za te zaposlene;

5. Preduzetnicima i privrednim društvima čiji zaposleni su naredbama Ministarstva zdravlja, u cilju suzbijanja epidemije stavljeni u karantin ili izolaciju; i

6. Privrednim subjektima koji evidentiraju nove zaposlene u periodu od 1. jula do 31. decembra 2020. godine i koji, na taj način, povećavaju broj zaposlenih u odnosu na februar 2020. godine.

Usvojena je Informacija o mjeri u okviru Trećeg paketa socio-ekonomskih mjera Vlade Crne Gore koja se odnosi na finansijsku podršku ranjivim kategorijama stanovništva u cilju umanjenja negativnih efekata epidemije korona virusa.

Mjerom se, u cilju finansijske podrške ranjivim kategorijama stanovništva zbog negativnih posljedica epidemije na standard građana, obezbjeđuje davanje jednokratne novčane pomoći u iznosu od po 200 eura porodicama korisnika materijalnog obezbjeđenja i korisnika materijalnog obezbjeđenja boraca. Na osnovu raspoloživih podataka o broju korisnika materijalnog obezbjeđenja, procjenjuje se da bi navedena mjera iznosila okvirno 1.800.000 eura.

Vlada je donijela Odluku da se u objektu Velika dvorana Sportskog centra „Morača" u Podgorici sprovodi liječenje lica oboljelih od zarazne bolesti COVID-19 i da se objekat Velika dvorana SC „Morača" odredi za privremenu bolnicu.

Usvojena je Informacija o zahtjevu Energean Montenegro Limited, Kipar, za produženje prvog Perioda istraživanja iz Ugovora o koncesiji za proizvodnju ugljovodonika u podmorju Crne Gore za blokove 4219-26 i 4218-30.

Koncesionar Energean je 3. jula 2020. godine dostavio zahtjev za dodatno produženje Faze istraživanja, odnosno prvog Perioda istraživanja, za period od godinu dana, do 15. marta 2022. godine. U zahtjevu se navodi da se od početka februara 2020. godine novi koronavirus proširio cijelim svijetom, usljed čega je Svjetska zdravstvena organizacija 11. marta 2020. godine zvanično proglasila pandemiju što je dovelo do uvođenja mjera izolacije i privremene zabrane kretanja osoba u cijelom svijetu, i uticalo na operacije i nemogućnost koncesionara da pravovremeno realizuje aktivnosti Obaveznog radnog programa. Dalje se navodi da pandemija koronavirusa ozbiljno ugrožava mogućnosti Energeana da valjano izradi puni komplet geofizičkih i geoloških studija koje su dio Obaveznog radnog programa za prvi Period istraživanja shodno Ugovoru o koncesiji i koje prema trenutnom stanju stvari treba završiti do kraja prvog Perioda istraživanja, do 15. marta 2021. godine

Vlada je odobrila produženje prvog Perioda istraživanja i Faze istraživanja iz Ugovora o koncesiji za proizvodnju ugljovodonika u podmorju Crne Gore za blokove 4219-26 i 4218-30, za period od godinu dana, do 15. marta 2022. godine.

Data je saglasnost na izmjenu prošlonedjeljne Odluke o dopuni Odluke o visini i načinu obračuna i plaćanja naknada za korišćenje dobara nacionalnih parkova. Imajući u vidu situaciju izazvanu koronavirusom i potrebu boravka u prirodi jučerašnjom odlukom Vlade omogućava se građanima Crne Gore da od 1. avgusta do 31. decembra ove godine ne plaćaju naknadu za ulazak u nacionalne parkove. Godišnje ulaznice za nacionalne parkove kupljene u toku 2020. godine važiće i u 2021. godini.

Vlada je razmotrila Zahjtev za davanje saglasnosti za popunu radnih mjesta koja nijesu predviđena Kadrovskim planom za 2020. godinu dala saglasnost da se popune radna mjesta u Upravi za inspekcijske poslove zapošljavanjem 13 sanitarnih inspektora zbog povećane potrebe kontrole usljed pandemije novog koronavirusa.

Usvojena je Informacija o donaciji Vlade Japana zdravstvenom sistemu Crne Gore u kojoj je navedeno da Vlada Japana dodjeljuje Vladi Crne Gore grant od 100.000.000 jena (oko 800.000 eura) u cilju unapređenja ekonomskog i socijalnog razvoja Crne Gore.

Vlada je donijela Uredbu o izmjenama i dopunama Uredbe o zaradama lica u službi u Vojsci Crne Gore kojom se medicinskom osoblju mjesečna zarada uvećava do 300 eura.

Donijeta je Uredba o načinu sprovođenja nabavki za diplomatska i konzularna predstavništva Crne Gore u inostranstvu kojom se propisuje način sprovođenja nabavki robe i usluga, i nabavke radova za potrebe diplomatskih i konzularnih predstavništava uz uvažavanje značaja poslova u nadležnosti Ministarstva vanjskih poslova, odnosno značaj vanjske politike, kao i pozicije Crne Gore u kontekstu međunarodnih odnosa, i specifičnosti pojedinih zemalja prijema, različite poslovne običaje i zakonsku regulativu, uslove i postupke sklapanja ugovora za nabavku roba, usluga i radova za potrebe diplomatsko-konzularnih predstavništva Crne Gore u inostranstvu.

Vlada je donijela Odluku o obrazovanju Komisije za praćenje postupanja nadležnih organa u istragama slučajeva prijetnji i nasilja nad novinarima, ubistava novinara i napada na imovinu medija čiji je zadatak da utvrdi plan i dinamiku prikupljanja činjenica i utvrđivanja drugih okolnosti koje su u vezi sa istragama slučajeva prijetnji i nasilja nad novinarima, ubistava novinara i napada na imovinu medija, da u tu svrhu ostvari saradnju sa organima nadležnim za vođenje tih istraga, da na osnovu dobijenih informacija i sagledanih okolnosti u vezi sa vođenim istragama, sačini pregled dosadašnjeg toka vođenih istraga i da pripremi mišljenje o djelotvornom načinu na koji bi se vođenje istrage moglo unaprijediti i u tu svrhu predloži konkretne mjere koje bi trebalo preduzeti.

Komisija, koju čine predsjednik i osam članova, obrazovana Odlukom Vlade donijetoj na 163. sjednici održanoj 30. juna 2016. godine koja je stupila na snagu 23. septembra 2016. godine. Vlada je na 84. sjednici održanoj 6. jula 2018, produžila Komisiji rad na još dvije godine – do 23. septembra 2020.

Uzimajući u obzir značaj koji rješavanje napada na novinare i imovinu medija ima za crnogorsko društvo i dalji nastavak procesa evropskih integracija, nakon isteka navedenih rokova, predloženo je da se ponovo formira Komisija, u cilju stvaranja bezbjednog ambijenta za izrečenu javnu riječ i slobodno vršenja novinarskog poziva.

Jučerašnjom Odlukom predviđen je mandat Komisije u trajanju od dvije godine, koji može biti produžen za još dvije godine.

Vlada je dala saglasnost da predsjedniku, članovima i sekretaru Komisije pripada mjesečna naknada za rad, i to predsjedniku Komisije u iznosu od 70 odsto prosječne bruto zarade, a članovima i sekretaru Komisije u iznosu od 50 odsto prosječne bruto zarade u Crnoj Gori.

Vlada se upoznala sa Izvještajem o radu Komisije za praćenje postupanja nadležnih organa u istragama slučajeva prijetnji i nasilja nad novinarima, ubistava novinara i napada na imovinu medija, za period od 23. februara 2019. godine do 23. maja 2020. godine. Vlada je preporučila Vrhovnom državnom tužilaštvu i zadužila Upravu policije da dostave Komisiji izvještaje o stepenu realizacije preporuka za svaki konkretan slučaj napada na novinare i imovinu medija, koje su date u izvještajima Komisije.

Usvojen je Izvještaj o realizaciji Strategije unapređenja podsticajnog okruženja za djelovanje NVO 2018-2020. u kojem je konstatovan napredak koji je naročito vidljiv kroz: unaprijeđen model finansiranja projekata i programa NVO u skladu sa Zakonom o NVO, unaprijeđen normativni okvir za konsultovanje javnosti u procesu kreiranja javnih politika, poboljšanu komunikaciju javne uprave sa nevladinim sektorom i veću efikasnost rada Savjeta za saradnju organa državne uprave i NVO. Vlada je zadužila radnu grupu koja priprema Nacrt programa saradnje organa državne uprave i NVO 2021-2023. da, u skladu sa preporukama iz Izvještaja i nalazima evaluacije primjene Strategije unapređenja podsticajnog okruženja za djelovanje NVO 2018-2020, predloži mjere/aktivnosti za unapređenje stanja.

Vlada je usvojila i Izvještaj o primjeni Uredbe o izboru predstavnika nevladinih organizacija u radna tijela organa državne uprave i sprovođenju javne rasprave u pripremi zakona i strategija u 2019. godini u kojem se konstatuju određeni pomaci u odnosu na prethodne godine i navodi da su posebno ohrabrujući rezultati o broju pristiglih komentara i sugestija, te responzivnosti organa. Ocijenjeno je da otvoreno pitanje predstavlja ujednačeno postupanje organa u primjeni propisanih standarda i veća motivisanost zainteresovane javnosti da iskoristi postojeće mehanizme komunikacije i saradnje sa organima uprave.

Donijeta je Odluka o utvrđivanju prioritetnih oblasti od javnog interesa i visine sredstava za finansiranje projekata i programa nevladinih organizacija u 2021. godini.

Sredstva za rad nevladinih organizacija raspoređuju se na pozicijama sljedećih organa državne uprave: Ministarstvo za ljudska i manjinska prava 29,19 odsto, Ministarstvo poljoprivrede i ruralnog razvoja 14 odsto, Ministarstvo rada i socijalnog staranja 13,33 odsto, Ministarstvo prosvjete 10,00 odsto, Ministarstvo saobraćaja i pomorstva 7 odsto, Ministarstvo nauke 6,66 odsto, Uprava za bezbjednost hrane, veterinu i fitosanitarne poslove 6,66 odsto, Ministarstvo sporta i mladih 6,33 odsto, Ministarstvo održivog razvoja i turizma 3,66 odsto, Ministarstvo pravde 1,67 odsto, Ministarstvo odbrane 0,83 odsto i Ministarstvo ekonomije 0,67 odsto. Sredstva obezbijeđena u skladu sa Članom 32, stav 5 Zakona o NVO raspoređuju se na sljedeći način: Ministarstvo za ljudska i manjinska prava 42,98 odsto, Ministarstvo rada i socijalnog staranja 41,02 odsto, Ministarstvo održivog razvoja i turizma 10 odsto i Ministarstvo saobraćaja i pomorstva 6 odsto.

Vlada je donijela Odluku o izmjeni Odluke o broju studenata za upis u prvu godinu osnovnih studija Univerziteta Crne Gore za studijsku 2020/2021. godinu koji se finansiraju iz Budžeta Crne Gore kojom je na zahtjev Univerziteta Crne Gore odobren dodatni upis 17 kandidata na Arhitektonski fakultet i 40 kandidata na Medicinski fakultet.

Donijeta je Strategija razvoja pomorske privrede za period od 2020. do 2030. godine s Akcionim planom za 2020-2021. godinu kao strateški dokument koji usmjerava razvoj pomorske privrede, utvrđuje prioritete u razvoju i postavlja konkretne strateške i operativne ciljeve definišući istovremeno aktivnosti čiju je realizaciju moguće pratiti jasno definisanim indikatorima.

Cilj Strategije je da prepozna i precizno definiše razvojne pravce u sektoru pomorske privrede u Crnoj Gori. Izradom Strategije nastoji se osnažiti uloga sektora pomorske privrede u razvoju i konkurentnosti Crne Gore kroz jasno definisanu pomorsku politiku i inicijative održivog razvoja.

Vlada je donijela Odluku o planu namjene radio-frekvencijskog spektra. Cilj Plana namjene je da se u Crnoj Gori, kroz utvrđivanje međunarodno usaglašene namjene radio-frekvencijskih opsega i uslova korišćenja radio-frekvencija, obezbijede uslovi za dalji nesmetan razvoj radiokomunikacionih sistema i zadovolje potrebe za radio-frekvencijskim spektrom u svim djelatnostima u kojima postoji potreba za korišćenjem radio-frekvencija.

Usvojen je Izvještaj o realizaciji Programa pristupanja Crne Gore Evropskoj uniji za I i II kvartal 2020. godine u kojem je navedeno da je u prva dva kvartala ove godine od ukupno 115 obaveza, ispunjeno 65, što čini 57 odsto. Od 88 zakona i podzakonskih akata realizovano je 50, odnosno 57 odsto, a od 27 strategijskih dokumenata je ispunjeno 15, što čini 56 odsto.

Vlada je usvojila Program za unapređenje konkurentosti privrede za 2020. godinu. Program obuhvata 17 programskih linija, od kojih su postojećih 10 dodatno unaprijeđene. Program je dodatno obogaćem sa pet novih programskih linija finansijske podrške, koje se odnose na internacionalizaciju mikro, malih i srednjih preduzeća i njihovu digitalizaciju, cirkularnu ekonomiju, podršku mladima i ženama u biznisu, kao i programske linije koje će se uporedo promovisati i sprovoditi. Pored proširivanja sadržaja programa, novina se ogleda i u smanjenju administrativnih barijera za realizaciju ovog programa. Mogućnost online apliciranja, pribavljanja neophodne dokumentacije po službenoj dužnosti, skraćenja rokova u pogledu evaluacije i odobrenja zahtjeva, kao i dinamike u pogledu isplate istih, predstavlja još jednu dodatnu vrijednost u kvalitetu sprovođenja samog programa, naglašavajući njegovu inovativnu komponentu, koja se ogleda u potrebi za digitalizacijom čitavog procesa kroz mogućnost elektronskih prijava korisnika i brže i efikasnije obrade zahtjeva.

Donijet je Akcioni plan za sprovođenje Strategije razvoja mikro, malih i srednjih preduzeća 2018-2022, za 2020. godinu čija realizacija treba da doprinese unapređenju poslovnog ambijenta skraćivanjem administrativnih procedura i troškova; jačanju dostupnosti i raspoloživost finansijskih sredstava; unapređenju konkurentnosti MMSP kroz unapređenje raspoloživosti savjetodavnih usluga i informacija, internacionalizacije MMSP i jačanja izvoza, inovativnosti; unapređenju infrastrukture za poslovanje početnika u biznisu (inkubatora), finansijske podrške za početnike, žene, mlade, socijalno preduzetništvo, kao i informacija, savjeta i pomoći prilikom osnivanja i kasnijeg poslovanja novoosnovanih preduzeća i promocije i zastupanja interesa navedenih kategorija.

Usvojena je Informacija o ostvarenim rezultatima u borbi protiv trgovine ljudima u kojem se navodi da je izvršena potpuna reforma na svim poljima od značaja za borbu protiv ove negativne društvene pojave – na polju prevencije, identifikacije, zaštite žrtava, efikasnog krivičnog gonjenja, međunarodne saradnje i koordinacije i partenrstva sa civilnim i privatnim sektorom. Na ovaj način inkorporirani su najbolji međunarodni standardi i uspostavljen institucionalni i zakonodavni okvir borbe protiv trgovine ljudima baziran na multisektorskom pristupu i intezivnoj saradnji vladinog, nevladinog i privatnog sektora. Napredak naše zemlje na ovom polju konstatovan i u odgovarajućem Izvještajiu State departmenta Non paperu Evropske komisije.

Vlada je utvrdila Nacrt izmjena i dopuna Prostornog plana posebne namjene za Durmitorsko područje, s Programom održavanja Javne rasprave, u trajanju od 30 radnih dana i zadužila Ministarstvo održivog razvoja i turizma da javnu raspravu o navedenom nacrtu organizuje u skladu sa Programom održavanja javne rasprave i da nakon toga, pripremi i Vladi dostavi Prijedlog izmjena i dopuna Prostornog plana posebne namjene za Durmitorsko područje s Izvještajem o sprovedenoj javnoj raspravi.

Cilj izjmena i dopuna Plana je preispitivanje planskog rješenja, s obzirom na to da je u toku pripremnih aktivnosti realizacije skijališta Savin Kuk utvrđeno da se planirane pozicije novih ski liftova i staza manjim dijelom nalaze u zoni II režima zaštite prirode, kao i da svojom pozicijom i kapacitetom prijete da ugroze izuzetne univerzalne vrijednosti svjetske baštine zaštićene zone UNESCO-a. Navedeno je istaknuto i u Izvještaju Zajedničke Savjetodavne misije Centra za svjetsku baštinu i IUCN-a za dobro Svjetske baštine NP Durmitor, koja je na lokalitetu boravila u novembru 2018.g. U okviru Izmjena i dopuna preispitane su i inicijative za izgradnju turističkih sadržaja na području van Nacionalnog parka.

Vlada je usvojila Informaciju o realizaciji Javnog oglasa za dodjelu koncesije za valorizaciju kulturnog dobra „Zadužbina Ljubatovića" – Opština Kotor sa predlogom za dodjelu koncesije i donijela Odluku o dodjeli koncesije, prihvatila Ugovor o koncesiji i ovlastila ministra kulture da potpiše Ugovor o koncesiji. Koncesija obuhvata Zadužbinu i dio njene zaštićene okoline, a davanje koncesije podrazumijeva rekonstrukciju, održavanje i korišćenje Zadužbine.

Usvojen je Treći nacionalni izvještaj Crne Gore o klimatskim promjenama čijim dostavljanjem naša zemlja ispunjava svoje međunarodne obaveze u skladu sa Okvirnom konvencijom Ujedinjenih nacija o klimatskim promjenama (UNFCCC). Dokumentom je ukazano da će Crna Gora u narednom periodu, bez ugrožavanja ekonomskog rasta, nastaviti da smanjuje emisije gasova sa efektom staklene bašte kroz mjere energetske efikasnosti, poboljšanjem industrijskih tehnologija, povećanjem udjela energije iz obnovljivih izvora, modernizacijom sektora proizvodnje i distribucije energije.

U okviru kadrovskih pitanja za državnog sekretara u Ministarstvu rada i socijalnog staranja, imenovan je Elmir Kurtagić, a za direktora Uprave za nekretnine Dragan Kovačević, dosadašnji v.d. direktora ove uprave.

Skupštini akcionara „Elektroprivreda Crne Gore" AD Nikšić predloženo je da, zbog isteka mandata članova Odbora direktora ovog društva, za članove novog Odbora direktora „Elektroprivreda Crne Gore" AD Nikšić, predstavnike državnog kapitala, izabere: Samira Hodžića, Đoka Krivokapića, Miloša Konatara, dr Ranka Milovića, prof. dr Vladana Radulovića, Srđana Spaića i Nikolu Vujovića, dosadašnje članove Odbora direktora ovog društva.

Skupštini akcionara „Željeznički prevoz Crne Gore" AD Podgorica predloženo je da, zbog podnošenja ostavke člana Odbora direktora ovog društva, Marka Zečevića, za članove novog Odbora direktora „Željeznički prevoz Crne Gore" AD Podgorica, predstavnike državnog kapitala, izabere: Eldina Mucevića, Valjona Mehmedovića, Sašu Popovića i Nevenku Garović.

Skupštini akcionara „Castello Montenegro" AD Pljevlja predloženo je da, zbog isteka mandata članova Odbora direktora ovog društva, za članove novog Odbora direktora „Castello Montenegro" AD Pljevlja, predstavnike državnog kapitala, izabere: Gorana Kujovića, Irmu Bojadžić i Aldina Kordića, dosadašnje članove Odbora direktora ovog društva.

Razriješen je Odbor direktora Društva sa ograničenom odgovornošću „Regionalni ronilački centar za podvodno deminiranje i obuku ronilaca" – Podgorica, zbog isteka mandata i imenovan novi Odbor direktora u sastavu: Snežana Đurković, Petar Krstajić, Ružica Bajčeta, Edis Sijarić i Snežana Šćepanović Raičević.

Data je saglasnost da se za glavnu zdravstveno-sanitarnu inspektorku u Upravi za inspekcijske poslove – Sektoru za zaštitu životne sredine, bezbjednost i zdravlja ljudi, socijalne i dječje zaštite – Odsjeku za zdravstveno-sanitarnu inspekciju, postavi Karmela Mujičić.

Orhan Redžepagić razriješen je na lični zahtjev dužnosti lana Odbora direktora Društva sa ograničenom odgovornošću „Zaštita prostora Crne Gore".

KOMENTARI (0)

Ostavi komentar

Ostavite komentar

* Komentari se na portalu objavljuju u realnom vremenu. "Kolektiv.me" se ne može smatrati odgovornim za napisane komentare. Zabranjen je govor mržnje, psovanje, vrijeđanje i klevetanje. Takav sadržaj će biti izbrisan čim bude primijećen, a autori mogu biti prijavljeni nadležnim institucijama.

OSTALE VIJESTI

GO URE: Eksperta vlada i demonopolizacija institucija da budu ključni principi nove većine

Subota, 19.09.2020 | 11:49

Na sjednici Glavnog odbora Građanskog pokreta URA koja je održana sinoć konstatovano je da je na minulim parlamentarnim izborima održanim 30. avgusta urađena velika i istorijska stvar zacrtana u programu ove partije a to je smjena vlasti na miran i demokratski način na izborima, stoji u saopštenju iz Građanskog pokreta URA.

Medojević: Đukanović i DPS su najveća PRIJETNJA miru i bezbjednosti

Subota, 19.09.2020 | 11:05

Predsjednik Crne Gore i njegova teroristička organizacija DPS-a su najveća prijetnja miru i bezbjednosti. Monstruozna organizacija zasnivana na švercu narkotika i cigareta i pranju novca mora biti zabranjena, njena imovina nacionalizovana a ključne vođe optužene i osuđenje pred sudovima Crne Gore, saopštio je danas predsjednik Pokreta za promjene Nebojša Medojević.

Krivokapić: Duh slobode u CG je vrlo jasan i to se vidi na svakom koraku

Subota, 19.09.2020 | 09:35

Lider koalicije "Za budućnost Crne Gore" Zdravko Krivokapić kaže za RTS da je ubijeđen da će doći do mirne predaje vlasti, iako uvijek postoje pritisci, što je prirodno za Crnu Goru. Ističe da će doći do promjene svih odnosa Podgorice i najavljuje dobru saradnju prevashodno sa susjedima.

Brajović: Ne znam ko će me naslijediti, u poslaničkoj klupi neće mi biti NEOBIČNO

Petak, 18.09.2020 | 21:26

Nosilac liste Socijaldemokrata SD i predsjednik Skupštine Crne Gore Ivan Brajović kazao je da nema informaciju ko će ga naslijediti na mjestu prvog čovjeka parlamenta, te da mu neće biti neobično da se nađe u poslaničkoj klupi.

Abazović: Srušili smo REŽIM koji je napravio PRIVATNU državu

Petak, 18.09.2020 | 20:50

"Od 1906. godine kada je nastao parlamentarni život u Crnoj Gori nikada na izborima vlast nije bila promijenjena...."

GO URE: Eksperta vlada i demonopolizacija institucija da budu ključni principi nove većine

Subota, 19.09.2020 | 11:49

Na sjednici Glavnog odbora Građanskog pokreta URA koja je održana sinoć konstatovano je da je na minulim parlamentarnim izborima održanim 30. avgusta urađena velika i istorijska stvar zacrtana u programu ove partije a to je smjena vlasti na miran i demokratski način na izborima, stoji u saopštenju iz Građanskog pokreta URA.

Medojević: Đukanović i DPS su najveća PRIJETNJA miru i bezbjednosti

Subota, 19.09.2020 | 11:05

Predsjednik Crne Gore i njegova teroristička organizacija DPS-a su najveća prijetnja miru i bezbjednosti. Monstruozna organizacija zasnivana na švercu narkotika i cigareta i pranju novca mora biti zabranjena, njena imovina nacionalizovana a ključne vođe optužene i osuđenje pred sudovima Crne Gore, saopštio je danas predsjednik Pokreta za promjene Nebojša Medojević.

CEDIS: Ekipe održavanja u avgustu intervenisale 1.847 PUTA

Subota, 19.09.2020 | 10:43

Korisnici elektrodistributivnog sistema su u avgustu preuzeli ukupno 211.070.466 kWh električne energije, što je za oko 20 odsto manje u odnosu na isti period prošle godine. U opštinama Regiona 4 (Budva, Bar i Ulcinj) zabilježen je pad preuzete energije od oko 40 odsto u odnosu na vrijednosti ostvarene tokom avgusta prošle godine, sapšteno je iz Crnogorskog elektrodistributivnog sistema (CEDIS).

Rijetki su oni kojima se OVO posrećilo: ONE su rekle “DA” svojim obožavateljima

Subota, 19.09.2020 | 10:16

Sasvim je normalna pojava da u tinejdžerskim godinama imate simpatiju iz svijeta muzike, sporta ili filma. Ali kolika je vjerovatnoća da se vaša selebriti simpatija zaljubi u vas, pa da još i završite pred oltarom ili matičarem. Samo su rijetki oni kojima se baš toliko posrećilo, a u nastavku teksta pročitajte i kome.

Ona je bila jedna od NAJMOĆNIJIH žena SAD-a: PREMINULA Rut Bejder Ginsburg

Subota, 19.09.2020 | 10:14

Rut Bejder Ginsburg, sutkinja Vrhovnog suda i jedna od najuticajnijih žena u SAD, preminula je poslije teške bolesti, čime je otvorena pozornica za još jedan sukob republikanaca i demokrata, ovaj put oko izbora njenog nasljednika.

Kaća Grujić o vezi sa Gobeljićem i poznavanju fudbala: Naravno da se razmijem, polako UČIM...

Subota, 19.09.2020 | 09:45

Pjevačica Katarina Grujić i fudbaler Mako Gobeljić već nekoliko mjeseci su u emotivnoj vezi, a mlada zvijezda ističe da je ljubav za nju pokretač svega, da se primjetno promijenila na bolje.

Krivokapić: Duh slobode u CG je vrlo jasan i to se vidi na svakom koraku

Subota, 19.09.2020 | 09:35

Lider koalicije "Za budućnost Crne Gore" Zdravko Krivokapić kaže za RTS da je ubijeđen da će doći do mirne predaje vlasti, iako uvijek postoje pritisci, što je prirodno za Crnu Goru. Ističe da će doći do promjene svih odnosa Podgorice i najavljuje dobru saradnju prevashodno sa susjedima.

NIKŠIĆ: Pojačane KONTROLE poštovanja mjera NKT i narednih dana

Subota, 19.09.2020 | 08:56

Inspektori, pripadnici MUP-a i komunalne policije kontrolisaće i narednih dana u Nikšiću poštovanje mjera NKT-a, kazao je za TVCG načelnik komunalne policije u tom gradu Novica Milović.

Marković čestitao Jevrejskoj zajednici Roš Hašanu i Jom Kipur

Subota, 19.09.2020 | 08:44

Predsjednik Vlade Duško Marković čestitao je u ime Vlade Crne Gore i svoje lično, predsjednici i svim pripadnicima Jevrejske zajednice Crne Gore predstojeće praznike Roš Hašanu i Jom Kipur.

Prosvjetna inspekcija: Kontrolisaće se rad VRTIĆA koji rade mimo mjera NKT

Subota, 19.09.2020 | 08:20

Prosvjetna inspekcija je, po inicijativi koja je pristigla u srijedu, počela nadzor privatnih vrtića koji su otpočeli rad tokom septembra mimo zabrane propisane od Nacionalnog koordinacionog tijela za zarazne bolesti (NKT), kazali su Vikend novinama iz Uprave za inspekcijske poslove.